Vi jobbar med en filosofi som handlar om att bygga långvariga relationer med våra leverantörer. Detta klargör förväntningarna från alla parter, och det gör det lättare för oss att hålla kontroll på hela produktionskedjan. Omkring 36% av våra leverantörer har jobbat med oss i 11 år eller älngre, och runt 75% av våra leverantörer har varit med oss i minst 3 år. 

Det är viktigt att de som producerar våra kläder har en trygg och säker arbetsplats med ordnade förhållande och arbetsrättigheter. Vi har fattat ett beslut om att undvika leverantörer i särskilt krävande länder där arbetsförhållanden är för dåliga, och där vi inte har tillräckligt stor möjlighet att påverka eller följa upp. 

Pierre Robert Groups leverantörer måste uppfylla stränga etiska krav, i enlighet med Pierre Robert Groups Code of Conduct (CoC). Barnarbete är självklart förbjudet. Arbetsförhållanden ska följa internationella standarder, arbetstagarnas rättigheter och säkerhet ska tillvaratas, och god miljö- och djurhållning ska tas hänsyn till och skyddas. Riktningslinjerna bygger på FN's konventioner och den internationella arbetsorganisationen ILO, samt FN Flobal Compacts tio principer för hållbar utveckling. 

 

Uppföljning av leverantörer

För att säkra att kraven i CoC efterföljs är det nödvändigt med tät uppföljning. Arbetsförhållandena kontrolleras av både externa, oberoende kontroll-och certifieringsföretag och våra egna anställda.  

Sedan 2009 har Pierre Robert Group använt ett operativsstem av Initiativ för etisk handel för utvärdering av risker och arbetsförhållanden på fabrikerna. Genom kontinuerlig dialog och samarbete är målet att skapa en god arbetsmiljö och bra arbetsvillkor för fabriksanställda, och identifiera områden som måste förbättras. Vi besöker också våra underleverantörer för att få en mer komplett bild av leverantörskedjan. Det kan vara producenter som gör tyg, förpackningar, spinnerier, tillbehör och liknande. 

Vid val av nya leverantörer använder vi vår Code of Conduct som grund, med tillägg av våra kemikalieföreskrifter och generella förutsättningar för samarbete och säkring av kvalitet. Leverantörer som inte uppnår kraven väljer vi inte som samarbetspartner. Det är alltid ett mål för Pierre Robert Group att ingå långsiktiga samarbetsförhållanden med leverantörer. Det skapar tryggare ramar för alla parter, och det gör det lättare för oss att ha kontroll på produktionsledet. 

 

The Ehtical Trading Initiative, en viktig samarbetspartner

Pierre Robert Group har varit medlem av Initiativ för Etisk Handel (IEH) sedan 2005. Genom medlemskap i IEH önskar vi att förstärka insatsen för bättre arbets- och miljöförhållanden i vår leverantörskedja, och bidra till en mer hållbar utveckling och produktion. Genom att vara medlem i organisationen har vi förpliktat oss till att göra en årlig rapportering till IEH om vårt arbete och framgång med etisk handel. Rapporten är offentligt tillgänglig och kan beställas via IEHs hemsidor.